THE SERUM
THE SERUM

วางจำหน่ายเดือนสิงหาคม 2019

ซีรั่มสูตรปลุกฟื้นอัจฉริยภาวะทางสภาพผิว อำนวยให้สมรรถนะการทำงานของผิวพรรณดำเนินไปอย่างราบรื่น ตามปรกติ ซึมซาบอย่างรวดเร็ว เพื่อเผยประกายกระจ่างสดใสของเนื้อผิวที่นุ่มนวล แน่นกระชับ